سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن افشین – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند
ساسان رسولپور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی ازروشهای بهبود خصوصیات مکانیکی بتن مقاومت های خمشی فشاری کششی مقاومت دربرابر ذوب و یخبندان و مخصوصا مقاومت فرسایشی آن استفاده از الیاف می باشد روشهای متعددی برای آزمایش سایش بتن وجود دارد کهبعضی از این روشها ازجمله روش دیسک گردان و روش ماسه پاشی خشک را نمی توان برای بتنی که درمعرض سایش درسازه های هیدرولیکی قراردارد بکاربرد سایش و ذوب و یخبندان درسازه های هیدرولیکی سالانه خسارت مالی فراوانی را به بار می آورد کهعموما سایش بتن به سه دلیل زیراتفاق می افتد فرسایش ناشی از پدیده حفره زایی کاویتاسیون که حاصل از فروپاشی حباب بخار توسط تغییر کردن فشار دریک سرعت بالای جریان آب است فرسایش ناشی از سائیدگی بتن درسازه های هیدرولیکی که ناشی از آب حامل کف ماسه شن یخ و … می باشد فرسایش بتن درسازه های هیدرولیکی ناشی از حمله مواد شیمیایی محیطهای اسیدی و محیطهای قلیایی میتوانند موجب خرابی بتن شوند خاکهای قلیایی دارنده منیزیم سدیم و کلسیم درحضور رطوبت به بتن حمله کرده و ترکیبات شیمیایی را تشکیل میدهند که در صورت جذب آب ورم کرده و موجب خرابی بتن می شوند.