سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فرخجسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
سیدرضا اشرفی زاده – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی صفی اباد
رضا زادمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد
آذر ماکنالی – مربی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر الگوی کاشت برکنترل علفهای هرز و عملکرد گندم درروش بی خا کورزی به عنوان کشت روی بقایای ذرت آزمایشی دراراضی متعلق به کشت و صنعت شهید رجایی شهرستان دزفول درسال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا شد این طرح بصورتفاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید فاکتور اصلی مربوط به الگوی کاشت درسطه سطح که عبارتند از کشت به روش بی خاک ورزی روی پشته ذرت با دستگاه کاشت مستقیم a1 کشت به روش بی خاک ورزی درروی جوی و پشته ذرت با دستگاه کاشت مستقیم a2 و کشت به روش مرسوم شامل دو مرحله دیسک وکاشت با دستگاه خطی کار غلاتa3 فاکتور فرعی مربوط به کنترل علفهای هرز دردو سطح که عبارتند از استفاده ازسموم علف کش b1 عدم استفاده ازسموم علف کش b2 نتایج این تحقیق نشان داد که اثر الگوی کاشت و کنترل علفهای هرز برارتفاع بوته معنی دار بوده است بطوریکه بیشترین ارتفاع مربوط به روش بی خاک ورزی روی جوی و پشته و عدم استفاده از سموم علف کش و کمترین ارتفاع مربوط به روش مرسوم و استفاده از سموم علف کش بود.