سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمرا
امیر درویشی – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشکده فنی و مهندسی
مرتضی جمشیدی – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در کنار سیستمهای باربر جانبی متداول نظیر قابهای ساختمانی ساده همراه با انواع مختلف مهاربندها، سیستم سازه ای دیگری با عنوان دیوار برشی فولادی در حال گسترش است. غالب دیوارهای برشی مورد استفاده در صنعت ساختمان، صفحاتی سخت شده توسط سایر المانهای عمود بر صفحه قاب بودند که از کمانش آنها جلوگیری میشد. تحقیقات اخیر نشان داده است که کمانش این صفحات پیش از تسلیم المانهای محیطی موجب عملکرد بهتر این گونه از سیستمهای باربر جانبی خواهد شد. این موضوع موجب گسترش استفاده از صفحات با ضخامت بسیار کم شده که این منجر به پیدایش مشکلات اجرایی و تحت شعاع قرار دادن منافع اقتصادی طرح میگردد. به منظور غلبه بر معضلات اجرایی و تسریع در کمانش این صفحات ایده استفاده از دیوار برشی فولادی سوراخ دار مطرح گردید. نوین بودن ایده مذکور و فقدان آیین نامههای اجرایی، سردرگمیهای قابل توجهای در خصوص ارائه الگوی مناسبی از چیدمان این سوراخها به همراه داشته است. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی نتایج منحنیهای هیسترزیس به دست آمده از تحلیل ۲۱ عدد دیوار برشی فولادی با ورق پرکننده سوراخدار تحت بار چرخهای، الگوی مناسبی از چیدمان آنها در دیوارهای برشی پیشنهاد گردد. نتایج حاکی از آن است که استفاده از الگوهای چیدمان نامناسب قابلیت جذب انرژی سیستم را به شدت میکاهد و ناپایداری ناگهانی سازه را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، به کارگیری چیدمان مناسب سوراخها، عملکرد مطلوبتر سیستم نسبت به دیوارهای برشی فاقد سوراخ را ارائه مینماید