سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسماعیل شیعه – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه معماری و شهرسازی، قزو
رویا معارف دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واح

چکیده:

دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در یک جامعه است وفعالیت های صنعتی به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. حال درصورت افزایش ناگهانی فعالیت های صنعتی به منطقه ای آثار زیست محیطی جبران ناپذیری بر محیط وارد می گردد. شهرک های صنعتی اگرچه باعث جذب سرمایه گذاری، افزایش رونق اقتصادی شهر، افزایش درآمد شهرداری ها و ایجادفرصت های شغلی می شوند ولی تاثیرات منفی از قبیل فشار بر زیرساخت های شهری، افزایش مهاجرت به شهرها وحاشیه نشینی و آلودگی هوا را در پی داشته اند. این مقاله ضمن ارائه انواع الگوهای استقرار شهرک های صنعتی درایران به محاسبه ضریب همبستگی r پیرسون پرداخته تا با بررسی مهاجرت های روستا شهری و آثار مثبت و منفی –شهرک ها که تاثیر مهمی در توسعه پایدار منطقه ای دارند به ارائه راهکارهای برای دستیابی به توسعه پایدار خواهد پرداخت.روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است.این مطالعه نشان می دهد که روند کنونی بهره برداری از طبیعت علیرغم برخی فعالیت ها و تمهیدات محدود کننده،فراتر از ظرفیت تحمل محیط بوده و بیم آسیب های جدی و نابودی توان های طبیعی و البته اقتصادی منطقه می رود و در نهایت می کوشد تا به هدف ایجاد پایداری در محیط طبیعی و توسعه اقتصادی برسد.