سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا فراشبندی –

چکیده:

این تحقیق درصدد بوده است که افشای مسئولیت اجتماعی را از ۵ بعد محیط زیست، انرژی، منابع انسانی مشارکت اجتماعی و مشتری مداری از دیدگاه کارآفرینان بررسی نماید. روش تحقق، توصیفی، و بعد از گرد آوری داده ها، از نوع پیمایشی است برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است. برای پاسخ به سوالات مطرح شده، ۳۰ نفر از کارآفرینان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که بین اهمیت ابعاد مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان رابطه ی معناداری وجود دارد اما فقط یکی از این ابعاد در نظر گرفته شده (مشارکت اجتماعی) به دلیل سطح مهنادار پایین رد گردیده است. ولی در کل این مسئله یعنی افشای مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان در سازمان و شرکت ها دارای اهمیت م یباشد. تایج نشان میدهد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها دارای اهمیت زیادی بوده و با کنترل برنامه ریزی دقیق کارآفرینان و توجه به آن می تواند بر سود دهی سازمان ها اثر گذاشته و این کار را باید با از بین بردن چالش ها و بهترین روشهای مدیریتی حل کرد.