سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی عربی – کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
صفدر بندریان – کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

این تحقیق به بررسی تاثیر افشای اجباری اطلاعات بر محتوای اطلاعاتی سود هر سهم و ارزش دفتری آن درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. برای سنجش متغیر افشا، از امتیازهای تعلق گرفته بههر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه کیفیت افشا و اطلاعرسانی مناسب منتشر میشود، استفاده شده است. برای عملیاتی کردن محتوای اطلاعاتی نیز مدل سود و ارزش دفتری با بازده سهامبهکار رفته است. آزمون فرضیهها با استفاده از روش آماری دادههای ترکیبی و برای دوره زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ با استفاده از اطلاعات ۱۴۵ شرکت منتخب به روش نمونه گیرى حذف سیستماتیک انجام شده است، نتایج تحقیق نشان داد که سطح افشا با محتوای اطلاعاتی سود هر سهم و ارزش دفتری آن رابطهی مثبت معناداری وجود دارد