سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا تقوی نژاد – کارشناسی ارشد
لیلا شفیعی کلیبر – کارشناسی ارشد
حسین بهمنیار – استاددانشگاه تهران

چکیده:

تعیین بازده انتقال جرم در دستگاه های استخراج کننده، به عنوان یکی از پارامتر های مهم در طراحی صنعتی این گونه واحدها می باشد. در این پژوهش با استفاده از یک سنتون پرشنده مننوم و سیستم شیمیاایی ) آب/استیک اسید/ کروزین( آزمایش های مختلفی انجام شد. در ه ه آزمایش ها جهت انتقال جرم از فاز پراکنده بهفاز پیوسته بود. نانو سیالات با افزودن نانو ذره آب گریز سیلیکا با غلظت های ۰/۰۱و۰/۰۳و۰/۰۵و۰/۱ درصد حج ی به سیال پایه کروزین و با استفاده از دستگاه اولتراسونیکیشن تهیه شدند. به منظور بررسی پایداری نانوسیالات از دو آنالیز ته نشینی و اسپکترومتریUV-visاستفاده شد. در طول انجام آزمایشات، دبی فاز پیوسته ثابت۶۰cc/minو دبی فاز پراکنده متغیر و ) ۴۰ یا ۶۰۸۰cc/min در نور گرفته شده است.