سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیم رستمخانی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
صمد زارع – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
رضا ملک زاده ویایه – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

رشد در ماهیان فرایند فیزیولوژیکی است که یکی از نشانه های آن افزایش وزن است رشددر وزن به خودی خود تعدادی از فرایند های فیزیولوژیکی مشخص نظیر رشد ماهیچه ها کبد و روده ها را دربرمیگیرد طی ۱۰۰ سال گذشته مطالعات متعددی روی شناخت ساختار و عملکرد اسید آمینه Arginine انجام شده و اثرات متنوع آن از جمله تحریک رشد در موجودات مختلف به اثبات رسیده اند هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر استفاده از اسید آمینه L – Arginin به عنوان مکمل غذایی برشاخص رشد کبدی hepato-somatic-HSI index در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss نتایج نشان داد که افزودن مقدار ۲۰ گرم آرژنین در جیره غذایی موجب افزایش رشد ماهی شد و این افزایش در دوره هایزمانی مشخص بود هر چند آنالیز آماری تفاوت معنی داری را در میزان رشد بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد نشان نداد P<0/05.