سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیم رستمخانی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
صمد زارع – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
رضا ملک زاده ویایه – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

رشد فرایند فیزیولوژیکی مختلف و مجزایی ا زرشد در وزن است که تعدادی از فرایندهای فیزیولوژیکی مشخص نظیر رشد ماهیچه کبد و روده هارا در برمیگیرد. مطالعات متعددی در گذشته روی شناخت ساختار و عملکرد اسیدهای آمینه انجام شدها ند و اثرات متنوع آنها از جمله تحریک رشد در موجودات مختلف به اثبات رسیده اند هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر استفادها ز اسیدهای آمینه L– Ornithine برشاخص رشد احشایی VSI درماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss بود اگرچه ماهیان تغذیه شده با L-Ornithine دارای مقادیر شاخص احشایی کمتری نسبت به گروه شاهد بودند تجزیه و تحلیل آماری تفاوت معنی داری بین این ماهیان و گره شاهد نشان نداد