سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیم رستمخانی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
صمد زارع – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
رضا ملک زاده ویایه – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

تامین غذای مطلوب و با ترکیبات متعادل عامل مهمی در افزایش تولید تجاری موجودات پرورشی ا زجمله آبزیان است ازجمله عناصر غذایی ضروری برای جانوران اسیدهای آمینه هستند که به عنوان سازندگان اولیه پروتئین محسوب می باشند و دررشد این موجودات موثراند دراین بررسی اثرات افزودن اسید آمینه L – Ornithine به غذا در افزایش رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss مورد مطالعه قرارگرفته است گروهی از ماهیان با میزان ۲۰ گرم اسید آمینه L – Ornithine درهرکیلوگرم غذای تجاری تغذیه شدند نتایج نشان داد که مقادیر رشد این ماهیان تفاوت معنی داری با مقادیر رشد درگروه شاهد نداشتند P<0/05 به نظر می رسد درصورت افزایش میزان مکمل اسید آمینه ای مورد استفاده در غذا افزایش رشد مشخصی در ماهیان مورد بررسی دیده می شود.