سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز میرزایی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
امیر حیدری –
صدیقه بابازاده –
امیر جیرانی –

چکیده:

عسل به عنوان یک محصول تغذیه ای ارزشمند و گران قیمت همواره در معرض انواع تقلبات می باشد دراین تحقیق تاثیر افزودن قندهای اصلی عسل شامل ساکارز گلوکز و فروکتوز بررفتار رئولوژیکی عسل مورد بررسی قرارگرفت برای این منظور عسلها وشربتهای اشباع خالص از نظر رئولوژیکی به کمک دستگاه ویسکومتر مورد بررسی قرارگرفتند درمرحله بعد محلولهای اشباع این قندها دردرصدهای وزنی ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ به عسل اضافه گردید و پس ازاختلاط مناسب ازمایشات درنرخهای برشی مختلف صورت گرفتند تا ماهیت رئولوژیکی نمونه ها مشخص شود نتایج نشان دادند که کلیه نمونه ها رفتار نیوتونی داشته و با اختلاط آنها با یکدیگر رفتار نیوتونی حفظ شده و تنها ویسکوزیته به تناسب میزان اختلاط تغییر می نماید همچنین تحلیل نتایج به کمک نرم افزار sPSS نشان داد که کاهش ویسکوزیته عسل دراثر افزودن شربت قندها معنی دار می باشد.