سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

دامون آقازاده دکانداری – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
سیدمحمد سیدمحمودی – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

مادراین مقاله به بررسی تاثیر افزودن اجکتور درعملکرد ترمودینامیکی سیکل تبرید تراکمی آبشاری خواهیم پردخت درسیکلهای تبرید تراکمی فرایند اختناق درشیر خفانش تلفات اگزرژی بالایی را موجب میشود بطوریکه کاستن از این تلفات میتواند به افزایش قابل ملاحظه ای درکارایی سیکل منجر میشود دراین مطالعه با مدلسازی سیکل تبرید تراکمی اجکتوری ابشاری درنرم افزار EES دریافتیم که با فرض ظرفیت تبرید برابر درهردوسیکل می توان با افزودن اجکتور ضریب عملکرد و بازده قانون دوم سیکل تبرید تراکمی ابشاری را تا ۵درصد افزایش داد درادامه تحقیق به بررسی پارامترهای تاثیر گذار مانند دمای اواپراتور مبادله کن میانی درعملکرد سیکل پرداختیم مشخص گردید که با افزایش دمای اواپراتور مبادله کن میانی ضریب عملکرد و بازده قانون دوم سیکل تا رسیدن به نقطه بهینه افزایش و سپس بتدریج کاهش خواهد یافت