سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صفیه محمدی سیف – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده علوم گروه فیزیک
رضا افضل زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده علوم گروه فیزیک
آمنه محمدرضایی – دانشگاه پیام نور مرکز تهران دانشکده علوم پایه و کشاورزی

چکیده:

در این مقاله حساسیت حسگرهای گاز اکسید روی کپه ای که با افزودن ۲ درصد وزنی نانولوله کربنی تهیه شده نسبت به بخار اتانول مورد بررسی قرارگرفته است ریزساختار و مورفولوژی نمونه ها به کمک آنالیز SEM مورد بررسی قرارگرفت با برقراری اتصال الکتریکی به کمک چسب نقره و استفاده از یک هیتر الکتریکی بخش حساسه الکتریکی ساخته شد. تغییر هدایت الکتریکی / حسگرها در حضور هوا ثبت و سپس حساسیت نمونه ها در حضور مقادیر مختلف گاز هدف و هوا مورد بررسی قرارگرفت. مشاهده شد که حساسیت نمونه های دارای ۲ درصد وزنی نانولوله CNT بطور چشمگیری افزایش می یابد.