سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد عابدینی طرقبه – مسئول آزمایشگاه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

در دنیای امروز در کشاورزی از بقایای خود گیاهان و مواد مختلف ( مثلاً کمپوست ) به عنوان مواد افزودن ی بر ای بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده می شود . با توجه به اینکه ایران کشوری کم آب و خشک است استفاده از راهکارها یی در جهت کاهش مصرف آب و استفاده بهینه از مقدار آب موجود ، راه حل بسیاری از مشکلات خواهد بود . یکی از راهکارهای استفاده از مواد سوپر جاذب جهت افزایش جذب و نگهداری آب است . در این مقاله کمپوست تولید شده از مواد زاید جامد آلی شهری و ورمی کمپوست در کارخانه کمپوست بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد از نظر میزان جذب آب مورد بررسی قرار گرفته و کیفیت آن از نظر این فاکتور و نگهدار ی آب مطلوب ارزیابی شده است . بطوریکه درجه اشباعی کمپوست و ورمی کمپوست بترتیب در حدود ۱۰۰ و ۱۵۰ می باشد . در این تحقیق نمونه ه ایی از کمپوست و ورمی کمپوست در مخلوط با درصد های متفاوت ( ۱ و ۵ و ۱۰ و ۱۵ درصد ) از سوپر جاذب آب ( هیدروژل ) تهیه گردی د و پارامتر های فیزیکی و شیمیایی نظیر میزان رطوبت EC، pH و مقدار درصد اشباعی در آنها اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که با افزایش مقدار سوپر جاذب مقدار درجه اشباعی در کود افزایش می یابد . ولی با توجه به تغییرات در پارامترهای دیگر ، نمونه حاوی یک درصد سوپر جاذب دارای مشخصات مناسبی می باشد .