سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پویان شاه محمدی – کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان
علی اکبر عباسیان ارانی – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه کاشان
علی چراغی – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی با تغییر شار حرارتی در رینولدزهای چرخشی ثابت برای یک دیسک دوار در هوای ساکن و جریان آرام میباشد. در حل عددی، برای تبدیل معادلات دیفرانسیل به معادلات جبری از روش حجم محدود با فرض تقریب بوزینسک برای چگالی سیال استفاده شده است. نمودارهای تغییرات ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت میانگین سطحی در شارهای حرارتی مختلف ارائه شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که در رینولدزهای چرخشی ثابت با افزایش شار حرارتی مقدار ضریب انتقال حرارت جابجایی تغییر محسوسی ندارد. اندک تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی مربوط به تغییر مقدار عدد پرانتل سیال میباشد