سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی دهقانی سلطانی – کرمان بلوارجهاد
شیما خواجه نسب یزدی – کرمان بلواررضوان
حمیدرضا آل طه – کرمان شهرک مطهری

چکیده:

هدف ازاین پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر اعتماد به فناوری برسرمایه فکری دردستگاه های اجرایی شهر کرمان می باشد جامعه آماری دراین تحقیق کارکنان سازمان های دولتی درشهرکرمان می باشد که برابر با ۲۴۱۵ نفر بوده و حجم نمونه نیز ۳۲۲ نفر میب اشد که با استفاده ازروش نمونه گیری طبقه ای متناسب و فرمول کوکران بدست آمده است و ابزار جمع اوری اطلاعات دراین تحقیق پرسشنامه استاندارد می باشد که برای پایایی آن نیز ازضریب الفای کرونباخ استفاده شده است برای تحلیل داده ها نیز ازروش آماری توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است یافته ها نشان میدهد اعتماد به فناوری برسرمایه فکری دردستگاه های اجرایی شهرکرمان اثرمثبت معناداری دارد.