سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن حمیدی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- پردیس دانشکدههای فنی- دانشگاه تهران–
امیرعباس شایگانی اکمل – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- پردیس دانشکدههای فنی- دانشگاه تهران–
حسین محسنی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- پردیس دانشکدههای فنی- دانشگاه تهران–
سیدرضا کریم پورموزیرجی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- پردیس دانشکدههای فنی- دانشگاه تهران–

چکیده:

برقگیرها باید قادر به حفاظت تجهیزات الکتریکی در مقابل اضافه ولتاژها باشند و از طرف دیگر نبایستی در اثر عملکردشان صدمه ببینند. برقگیرها انرژی موج اضافه ولتاژ رابه زمین منتقل میکند و اضافه ولتاژهای ناشی از جریان تخلیه برقگیر را به مقدار معینی (در حد سطح حفاظتی برقگیر ) محدود میسازند. در این مقاله رفتار برقگیر اکسید فلزی در حالت کار دائم و اضافه ولتاژ موقتی مورد مطالعه قرار می – گیرد. به کمک نرم افزارCOMSOL MULTIPHYSICSو با روش المان محدود ١، میزان تغیییرات جریان عبوری ازبرقگیر، توان و انرژی حرارتی ، دمای وریستور ٢ها ، خطوط پتانسیل و شدت میدان الکتریکی در برقگیر در اثر اضافه ولتاژ موقتی مورد بررسی قرار میگیرد.