سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین محمدی آلمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مجید قنبری نژاد اسفقن سری –
امیر پورناصرانی –

چکیده:

پژوهش حاضر تلاش نموده است تا حوزه های اخلاق کسب وکاربازاریابی و مدیریت برند را به یکدیگر پیوند داده و برای نخستین بار درایران نشان داده است که بین اصول اخلاقی که مصرف کننده از برند یک شرکت ادراک می کند و و رفتار و واکنش او نسبت به آن برند رابطه وجود دارد بدینمنظور دراین پژوهش تاثیر اصول اخلاقی ادراک شده از جانب مصرف کننده براعتماد وفاداری و تمایل به برند مورد بررسی قرارگرفت جامعه آماری دراین پژوهش کلیه مشتریان محصولات مصرفی درسطح رشت را دربرمیگیرد برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شده است و همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و به منظور تحلیل داده ها و همچنین ازمون فرضیه های تحقیق از روش مدلیابی معادلت ساختاری استفاده شده است پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت از جمله تحقیقات علی است و به لحاظ اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد نتایج حاصل از پژوهش گویای این امر است که اصول اخلاقی ادراک شده از جانب مصرف کننده براعتمادو تمای لبه برند تاثیر مثبت دارد همچنین تمایل به برند تاثیر مثبتی براعتماد به برند دارد علاوه براین اعتماد و تمایل به برند نیز بروفاداری به برند تاثیر مثبت داشتند.