سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا نورعلیزاده – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، مدیر طرح و توسعه بیمه ملت
فاطمه نصیری – کارشناسی ارشد اکچوئری دانشکده اکو، اکچوئری بیمه ملت
محسن قره خانی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، مدرس دانشگاه، رئیس اداره تحلیل ریسک بیمه

چکیده:

یکی ا ز مهمترین دستاوردهای نهادی صنعت بیمه در دهه گذشته ، اصلاح نظا م تعرفه به شمار میرود. این رویداد در مد ت کوتاه تغییر و تحولات عمیقی در صنعت بیمه ایران ایجاد کرد که در این مقاله صرفا اثرات اصلاح نظام تعرفه در رشته بدنه اتومبیل بررسی می شود. به طور سنتی پدیده رایج بعد از آزادسازی نرخ یا اصلاح نظام تعرفه ای و یا هرگونه مقررات زدایی در این حوزه، کاهش نرخها گزارش شده است. این کاهش نرخ در نگاه اول ممکن است به نفع بیمه گذار به نظر برسد، ولی از آنجاکه نرخها چندین سال قبل از ابلاغ آیین نامه اصلاح نظام تعرفه وضع شده، بررسی منصفانه بودن میزان کاهش نرخ نیازمند تحلیل دقیقتر است. در این مقاله ابتدا با استفاده ا ز روش ضریب خسارت، اصلاح منصفانه نرخ در رشته بدنه اتومبیل برای سال ۱۳۸۸ محاسبه شده و سپس با استفاده از آزمو ن های آماری مقایسه میانگین دو جامعه (ویلکاکسون و من- ویتنی) و نمودارهای توصیفی ، کاهش نرخ و روند تغییرات حقبیمه و خسارت بررسی گردیده است. در انتها نیز به این سوال میپردازد که آیا کاهش نرخ صورت گرفته در شرایط کنونی منصفانه است ؟ و اینکه آیا این کاهش به نفع بیمه گذاران بدنه اتومبیل بوده است یا خیر؟.