سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی مجاهدی – دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا عامریان – استادیار گروه زراعت پردیس کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی مرادی – دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی اثر اسید هیومیک و سطوح مختلف عنصر کادمیوم بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه آفتاب گردان، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی اجرا گردید.تیمارهای این آزمایش شامل عنصر کادمیوم در ۵ سطح (شاهد) ، ۵۰، ۱۰۰،۱۵۰و۲۰۰ (ppm) و محلول اسید هیومک در ۴ سطح (شاهد)، ۱۵۰،۳۰۰ و۶۰۰(mg/lit) بودند. نتایج در این آزمایش نشان داد که تیمار اسید هیومیک بر روی میانگین طول ریشه چه، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه گیاهچه تاثیر معنی دار داشته است. همچنین تیمار عنصر کادمیوم بر روی کلیه صفات مورد بررسی بجز شاخص سرعت جوانه زنی در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. عنصر کادمیوم سبب ایجاد تاثیرات منفی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه آفتاب گردان شده و پرایمینگ کردن بذر با اسید هیومیک می تواند تا حدودی این اثرات را کاهش دهد