سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رویا زبردست – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه ارومیه
ابراهیم سپهر – عضو هیات علمی گروه علوم خاک, دانشکده کشاورزی, دانشگاه ارومیه

چکیده:

فسفر یکی از عناصر مهم در تغذیه گیاهی بوده و پس از نیتروژن بیشترین مصرف کود را در کشاورزی دارد. افزایش فسفر در خاک و ایجاد شکل های نامحلول وغیر قابل استفاده توسط گیاه و در نتیجه حرکت آن به همراه ذرات خاک در آبهای سطحی منجر به تسریع پدیده یوتریفیکاسیون می گردد. به منظور کاهش مصرف کودهای فسفاته و افزایش استفاده از فسفر بومی خاک توسط اسید هومیک آزمایشی به صورت بچ (Batch) با سری غلظتی فسفر۰، ۵/۲، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵و ۳۰ mg/lو سه غلظت هومیک اسید ۰، ۱۰۰، ۲۰۰ mg/l در یک خاک آهکی انجام گرفت. نتایج نشان داد با افزودن اسید هومیک در غلظتهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر، غلظت تعادلی فسفر (EPC) به ترتیب ۱۲/۰ و ۱۸/۰ میلی گرم در لیتر افزایش یافت و در دامنه کفایت فسفر قرار گرفت (۲/۰ – ۴/۰). همچنین مصرف اسید هومیک در هر دو غلظت توانست منحنی های ایزوترمی جذب را بطور معنی داری پایین آورده و حداکثر مقدار جذب را به نصف مقدار اولیه کاهش دهد. در نتیجه می توان گفت اسید هومیک با بلوکه کردن مکان های جذب فسفر موجب کاهش جذب فسفر توسط ذرات خاک و افزایش میزان فسفر محلول می گردد.