سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اله داد سلیم پور – اعضاء هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد کاشمر
احمد درخشان – اعضاء هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد کاشمر
محمدرضا رمضانی مقدم – اعضاء هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد کاشمر
سمیرا مداحی – دانشجوی سابق کارشناسی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد کاشمر

چکیده:

استفاده از روش های مختلف از جمله خراش دهی با مواد شیمیایی با انواع اسیدها از جمله اسید سولفوریک به منظور کاهش دوره کمون یا شکست خوب بذور از روش های متداول تکثیر گیاهان دارویی از جمله گون گزانگبین می باشد. به منظور ارزیابی یک روش مناسب و کوتاه جهت شکست خواب و مطالعه درصد جوانه زنی بذر آزمایش فوق در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار شامل ( شاهد- آب مقطر و ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ دقیقه) و چهار تکرار و در شرایط ازمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از زمایش نشان داد که هر یک از تیمارها نسبت به تیمار شاهد در سطح ۱% اختلاف معنی دار داشته که گویای وجود نوع خواب فیزیولوژیک در بذر می باشد. همچنین تیمارهای ۵ و ۱۰ دقیقه مناسب ترین زمان برای استفاده از اسید سولفوریک درفرایند خراش دهی می باشد. بهترین درصد جوانه زنی در تیمار ۵ دقیقه به میزان ۷۵% و کمترین میزان جوانه زنی درتیمار شاهد به میزان ۳۵% مشاهده شد.