سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نور محمد یعقوبی – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
امیر محسن کامبوزیا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بل
داود حسینی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

تحقیق حاضر درپی یافتن تاثیر استقرار دولت الکترونیک برچابکی سازمانی ازچهارمنظر انعطاف پذیری سرعت پاسخگویی و شایستگی می باشد بعدازمرور ادبیات تحقیق داده ها از دو طریق کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده اند جامعه آماری انتخاب شده کارشناسان مدیران و مدیران ارشد وزارت علوم تحقیقات و فناوری میباشد پرسشنامه تحقیق بین افراد نمونه که دربرگیرنده ۳۶۰نفر ازمتخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است توزیع شد برای این منظور پرسشنامه دربین تمامی ۳۶۰نفر توزیع شد داده های تحقیق با بهره گیری ازفنون آماری ازمونهای خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت مطابق یافته های تحقیق استقرار دولت الکترونیک رابطه مستقیم با افزایش چابکی سازمانی ازچهار بعدانعطاف پذیری سرعت پاسخگویی وشایستگی دارد.