سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میان
علی رسولزاده – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
سیروس آذرآبادی – استادیار گروه شیمی و حاصلخیزی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این تحقیق استفاده مجدد از آب زهکشی بر روی برخی خصوصیات شیمیایی خاک، مورد بررسی قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه، در دشت مغان (روستای اسلام آباد جدید) واقع می باشد. نمونه خاک دست نخورده، توسط استوانه هایی به ارتفاع ۵۰ سانتیمتر و قطر حدود ۳۰ سانتیمتر برداشته شد. آزمایش در سه تیمار شامل تیمار۱ شاهد (آبیاری فقط با آب کانال آبیاری)، تیمار ۲ (۷۰ درصد آب کانال و ۳۰ درصد زهآب) و تیمار ۳ (۵۰ درصد آب کانال و ۵۰ درصد زهآب)، در سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. بعد از ۹ ماه آبیاری تیمارها، خصوصیات شیمیایی نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد غلظت سدیم در هر سه تیمار دارای اختلاف معنی دار و میزان SAR و ESP بین تیمار اول با تیمارهای دوم و سوم اختلاف معنی دار دارند. میزان SAR و ESP در تیمارهای دوم و سوم اختلاف معنی داری نشان نداند. بقیه عناصر در تیمارهای مختلف نتایج متفاوتی نشان دادند