سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرزاد وجوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
منوچهر جم نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
پیام معاونی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

چکیده:

به منظور بررسی اثر نوع کود آلی و نوع کود نیتروژن بر برخی از اجزای عملکرد گیاه میزبان آفتابگردان و رشد گل جالیز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه اسلامشهر انجام شد. فاکتور اول در سه سطح مشتمل بر تیمار شاهد، کود دامی ١٠ % ظرفیت حجمی هر گلدان) و تفاله زیتون ) ٣٠ % ظرفیت حجمی هر گلدان) بود. فاکتور دوم ) شامل فرمهای مختلف کود شیمیایی حاوی نیتروژن در شش سطح مشتمل بر تیمار شاهد (عدم مصرف کود نیتروژن)، سولفات آمونیم، فسفات آمونیم، نیترات پتاسیم، اوره، نیترات آمونیم بود. میزان مصرف کلیه کودهای حاوی نیتروژن (به جز تیمار شاهد) به مقدارppm30 بود. نتایج این بررسی نشان داد که مصرف کود دامی سبب کاهش وزن خشک گل جالیز و افزایش وزن صد دانه و تعداد دانه در هر طبق آفتابگردان می شود. کود اوره سبب کاهش وزن خشک گل جالیز گردید و نیترات آمونیم روی اجزای عملکرد میزبان نقش مثبتی داشت. در اثر تلفیقی کودها، کودهای دامی همراه با کودهای نیتروژنه تاثیر بهتری نسبت به تفاله زیتون بر صفات مورد بررسی نشان دادند