سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهار رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی
فرخ کفیل زاده – دانشیارگروه علوم دامی

چکیده:

کود نیتروژن معمولا تاثیر مثبت بر عملکرد و اجزاء عملکرد غلات دارد . مصرف مناسب و به موقع کود نیتروژن می توان بر روی عملکرد و اجزای عملکرد غلات تاثیر مثبتی داشته باشد. این پژوهش به منظور بررسی اثر استفاده و یا عدم استفاده از کود نیتروژن به صورت سرک بر روی عملکرد، ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم کلش چاودار کشت شده مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۸۶ صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از روش t-test و با استفاده از نرم افزار SPSSانجام گرفت. استفاده از کود سرک به صورت معنی داری (۰٫۰۵>p) باعث افزایش تولید کلش و دانه تولیدی شد. نتایج آزمایش تفاوت معنی داری در صورت استفاده و عدم استفاده از کود در مقادیر دیواره سلولی و دیواره سلولی فاقد همی سلولز نشان نداد((P>0.05.این در حالی بود که اختلاف معنی بین خاکستر و پروتئین خام در دو سطح استفاده و بدون استفاده از کود وجود داشت(P<0.01). بطوری که اختلافی معادل و کیلو گرم در به ترتیب در خاکستر و پروتئین دیده شد. همچنین میزان قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در دو سطح استفاده و عدم استفاده از کود تفاوت معنی داری نشان نداد. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از کود سرک میزان کلش بیشتری را تولید نمود و نه تنها بر عملکرد دانه هیچگونه اثر سوئی نگذاشته بلکه آن را نیز افزایش داده است