سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه خانه دار – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
رضا وکیلی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
سونیا زکی زاده – استادیار گروه علوم دامی مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف دو نوع بنتونیت سدیم و کلسیم بر غلظت مواد معدنی خون، خاکستر استخوان درشت نی و عملکرد جوجه های گوشتی در سال ١٣٨٩ در مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر و با استفاده از ۲۶۰ قطعه جوجه خروس سویه راس ۳۰۸ درقالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و ۴ تکرار انجام شد. دوره آزمایش ۴۲ روز بود. جوجه ها با جیره هایی که براساس احتیاجات سویه راس تنظیم شده بودند، به طور آزاد تغذیه شدند. در پایان هر دوره (۱۰، ۲۴ و ۴۲ روزگی) افزایش وزن و مصرف خوراک اندازه گیری و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد.. همچنین میزان تلفات به صورت روزانه و در طول آزمایش ثبت گردید. در انتهای دوره، نمونه خون به منظور سنجش غلظت سرمی کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم و پتاسیم گرفته شد. همچنین جهت تعیین خاکستر استخوان درشت نی، در سن ۴٢ روزگی از هر تکرار ١ قطعه جوجه کشتار و استخوان درشت نی از لاشه جدا گردید. نتایج آماری مشخص نمود که در دوره آغازین و رشد بین گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری مشاهده نشد، اما در دوره پایانی و در کل دوره با افزودن ۱ درصد بنتونیت به جیره، مقدار مصرف خوراک کاهش و ضریب تبدیل خوراک بهبود یافت (P<0/05). افزودن بنتونیت به جیره اثر معنی داری روی غلظت مواد معدنی خون و خاکستر استخوان درشت نی نداشت. این تحقیق نشان می دهد که استفاده از هر دو نوع بنتونیت سدیم و کلسیم به مقدار ۱ درصد در جیره، باعث بهبود عملکرد جوجه های گوشتی گردید