سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه فرزادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
ابوطالب هزارجریبی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایر
مهدی ذاکری نیا – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایر
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایر

چکیده:

یکنواختی آبیاری بارانی یک پارامتر مهم فنی در طراحی سیستم های آبیاری بارانی است و مقدار آن تاثیر مهمی بر کیفیت و سرمایه گذاری در پروژه های آبیاری دارد. در این تحقیق ضریب یکنواختی توزیع آب از آبپاش AQ20 در فشار ۳ اتمسفر ) فشار مرسوم و متداول در آبیاری بارانی( و در ۳ تیمار ارتفاع پایه آبپاش ) ۹۰ ، ۱۲۰ و ۱۵۰ سانتی متر و ۱۶تیمار فواصل آبپاش در آرایشهای مربعی و مستطیلی در شرایط باد آرام در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع پایه آبپاش از ۰۹ به ۰۵۹ سانتیمتر، یکنواختی توزیع آب افزایش نا محسوسی دارد. حداکثر یکنواختی توزیع آب در آرایش ۹×۹ متر حاصل گردید اما با توجه به دامنه قابل قبول ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی )بیش از ۰۹ %( و با توجه به ملاحظات اقتصادی ۱۲×۱۵ بعنوان آرایش بهینه آبپاش AQ20 در فشار ۳ اتمسفر انتخاب گردید