سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشته سوادکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مه لقا قربانلی – استاد گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
علی ستاریان – استادیار گروه جنگلداری مجتمع آموزش عالی گنبد

چکیده:

عوامل محیطی شامل رطوبت نسبی و دمای محیط که در رویشگاهها و ارتفاعات مختلف جنگلی تغییر میکند، برروی پراکنش گیاهی، نوع گونهها و حتی مورفولوژی برگ تاثیرگذار است و دیرینه شناسان گیاهی بر از این ارتباطات بهره میحویند. در این مطالعه جوانع گونه ممرزCarpinus betulus جنگل شصتکلاته گرگان در۳ ارتفاع مختلف پایینبند، میانبند و بالابند از سطح دریا ( ۳۰۰ تا ۸۶۰ متر) مورد مطالعه قرار گرفت. در هر ارتفاع و در ماههای تیر و مرداد ۳ پایه به طور تصادفی انتخاب تعداد ۳۰ برگ از ناحیه میانی تاج درخت به طور تصادفی انتخاب و خشک گردیدند. ویژگیهای مورفولوژیکی برگ شامل طول برگ؛ طول دمبرگ، عرض برگ (در نصف و یک سوم طول برگ)، تعداد رگبرگها (راست و چپ) مورد بررسی قرار گرفت. سپس ارتباط بین ویژگیهای اندازهگیری شده و تغییرات ارتفاع بررسی گردید. نتایج نشان میدهد طول دمبرگ، طول دمبرگ، تعداد دندانههای برگ در سمت چپ و راست با افزایش ارتفاع کاهش می یابد. در مقابل عرض برگ در ۱/۲ و۱/۳ طول برگ با افزایش ارتفاع روند صعودی را نشان میدهد