سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قدیر تقی زاده مقدم – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی ساری
سید جعفر هاشمی – استادیاران گروه ماشینهای کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی ساری
سید رضا طباطبایی کلور – استادیاران گروه ماشینهای کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی ساری
فیض الله شهبازی – استادیارگروه ماشینهای کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده:

ضایعات محصولات کشاورزی موجب کاهش میزان تولید و افزایش نیاز به واردات مکانیکی به عنوان عامل موثر و اصلی در تلفات پس از برداشت محصول شناخته شده اند. در این تحقیق، تاثیر فرکانس و شتاب ارتعاش بر آسیب های میوه کیوی در طول حمل و نقل جاده ای بررسی شد. از آزمایش فاکتوریل (شتاب۲ × فرکانس ۲)، در قالب کامل تصادفی به سه تکرار استفاده گردید. میزان صدمه بر مبنای درصد تعداد کل میوه های صدمه دیده و درصد تعداد میوه های آسیب دیده با عمق لهیدگی بیشتر از دو میلی متر (صدمه بحرانی)، می باشد. فرکانس های ۷/۵ و ۱۳ هرتز و شتاب های ۰/۳ و ۰/۷ شتاب زمین، برای آزمایش انتخاب شدند. آنالیز داده ها نشان داد که اثر فرکانس و شتاب ارتعاش بر کل صدمات وارده معنی دار هستند (۰٫۰۱>p). اثر فرکانس ارتعاش بر درصد کل میوه های صدمه دیده با عمق کوفتگی بیشتر از دو میلی متر، معنی دار شد (۰٫۰۵>p) ولی شتاب ارتعاش معنی دار نشد. با افزایش فرکانس و شتاب ارتعاش، میزان صدمات مکانیکی وارده به میوه های کیوی افزایش یافته است. بیشترین میانگین کل میوه های صدمه دیده و میوه های با آسیب دیدگی بیشتر از دو میلی متر، در فرکانس ۱۳ هرتز و شتاب ارتعاش ۰/۷ شتاب زمین و بترتیب برابر ۴۰/۳ و ۳۰/۷۱ درصد شده است. آزمایشات در آزمایشگاه های دانشگاه علوم کشاورزی ساری و پردیس کرج انجام شده است.