سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مدرس فیروزمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ۲
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ،
پرویز شریفی زیوه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان

چکیده:

در این تحقیق اثر اختلاط دزهای مختلف دو علف کش برومایسید آ ام با اولتیما (نیکوسولفورون+ریم سولفورون) بر جمعیت علف های هرز در مزارع ذرت بررسی شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۹ در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل واقع در مغان اجرا گردید. فاکتور اول علف کش برومایسید آ ام در سه سطح ( صفر، ۱ و ۵/۱ لیتر در هکتار) و فاکتور دوم علف کش اولتیما در سه سطح ( صفر،۱۵۰ و ۱۷۵ گرم در هکتار) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین دزهای مختلف برومایسید آ ام، اولتیما و اثرات متقابل آن ها از نظر تعداد علف هرز تاج خروس ایستاده و تعداد کل علف های هرز اختلاف آماری به ترتیب در سطح احتمال پنج، یک و یک درصد وجود داشت، ولی تیمارها تاثیر معنی داری روی جمعیت سایر علف های هرز از جمله سلمه تره، تاج خروس رونده و خرفه نداشتند. نتایج نشان داد که تیمار شاهد (بدون کنترل) بیشترین تعداد علف هرز تاج خروس ایستاده را دارا بود و تیمارهای دیگر در یک سطح آماری قرار داشتند و همه آن ها بطور معنی دار تعداد این علف هرز را کاهش دادند. هم چنین علف کش های مورد بررسی و اختلاط آن ها تعداد کل علف های هرز مزرعه ذرت را نسبت به شاهد کاهش دادند، ولی با همدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. در این آزمایش دزهای مختلف دو علف کش اولتیما و برومایسید آ ام اثر افزایشی یا کاهشی روی هم نشان ندادند.