سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مدرس فیروزمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه گیاهپزشکی، ، ایران
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه گیاهپزشکی، ، ایران
پرویز شریفی زیره – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

در این تحقیق اثر اختلاط دزهای مختلف دو علفکش برومایسیدآام با اولتیما (نیکوسولفورون + ریمسولفورون) بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ بررسی شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۹ در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل واقع در مغان اجرا گردید. فاکتور اول علف کش ۱ لیتر در هکتار) و فاکتور دوم علفکش اولتیما در سه سطح ( صفر، ۱۵۰ / برومایسید آ ام در سه سطح ( صفر،، یک لیتر در هکتار و ۵ گرم در هکتار و ۱۷۵ گرم در هکتار ) بود. محاسبه ضریب همبستگی بین عملکرد با تعداد و وزن خشک علف های هرز نشان داد که بین عملکرد با تعداد تاج خروس رونده، وزن خشک تاج خروس ایستاده، وزن خشک تاج خروس رونده و وزن خشک سوروف همبستگی منفی معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش تعداد و وزن خشک علف های هرز مذکور عملکرد کاهش یافت. بیشترین عملکرد ذرت در تیمار یک لیتر در هکتار برومایسید آام مشاهده شد. بعد از برومایسد یک لیتر در هکتار، دو تیمار ۱۷۵ گرم در هکتار اولتیما و تیمار اختلاط یک لیتر در هکتار برومایسید با ۱۷۵ گرم در هکتار اولتیما عملکرد بیشتری ایجاد نمودند. در این تحقیق ذرت در تیمارهای اختلاط دو علف کش اولتیما و برومایسید آام نسبت به تیمار یک لیتر در عملکرد هکتار برومایسید کاهش نشان داد. بیشترین عملکرد ذرت در تیمار استفاده از برومایسیدآام به میزان یک لیتر در هکتار مشاهده ۱ لیتر در هکتار می باشد که کاهش دز آن به یک لیتر در هکتار نتایج بهتری حاصل کرد. هم – / شد. دز توصیه شده این علف کش ۵ چنین اختلاط دو علف کش اولتیما و برومایسید آام باعث کاهش عملکرد ذرت گردید.