سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر فاتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
علی عبدالخانی – کارشناس ارشد سنجش ازدور
علی سلاجقه – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

ازآنجا که رودخانه ها تحت تاثیر عوامل مختلف همواره ازنظر مورفولوژیکی درحا لتغییرند بررسی این تغیرات از نظر مدیریت بهینه سواحل حائز اهمیت فراوانی می باشد لذا دراین تحقیق ۲۴۰کیلومتر ازمسیرکرخه درپایین دست سد با استفاده ازچهارسری تصویرماهواره لندست و با محاسبه پارامترهای هندسی درمدت ۲۵سال مورد بررسی قرارگرفت نتایج علاوه برتایید قابلیت بالای این سنجنده درمطالعات مورفولوژیک رودخانه ها نشان داد که بعدازآبگیری سدتغییرات قابل توجهی درالگوی مورفولوژیک رودخانه اتفاق افتاده است بطوریکه تکامل قوسهای رودخانه درطی این مدت سیرصعودی داشته و متوسط ضریب خمیدگی تغییرات قابل توجهی را نشان میدهد میانگین زاویه مرکزی نیز بشدت افزایش یافته که نشان دهنده تکامل پیچانرودها م یباشد تحلیل درصد فراوانی طبقات پیچان رودها براساس مرکزی نیز نشان داد که قبل از آبگیری سد درصد فراوانی طبقه پیچانرودی بیش ازحد توسعه یافته صفر بوده درحالیکه ۱۰سال بعدازآبگیری سد این مقدار به ۲۶٫۲۴ میرسد