سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداری، کرمانشاه، ا
رضا جامعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداری، کرمانشاه، ا
بابک جمشیدی نوید – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداری، کرمانشاه، ا

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری روی بهره وری نیروی انسانی بانک کشاورزی شعب غرب کشور با استفاده از روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانک کشاورزی ایران می باشد که ۳۷۶ نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شده اند. در این راستا از متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری به عنوان متغیر مستقل و از مولفه های بهره وری، چهار مولفه ی وضعیت کاری، هزینه آموزش، ارتقای شغلی و عملکرد کارکنان که قابلیت سنجش بیشتری دارند به عنوان متغیر وابسته استفاده گردیده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته سرمایه فکری و بهره وری استفاده شد که روایی آن از طریق تحلیل عاملی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فکری ۷۵ % و برای پرسشنامه بهره وری ۸۳ % محاسبه گردید. با مطالعه ادبیات پژوهش پنج فرضیهی اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شد، و داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین اجزای سرمایه فکری و بهره وری نیروی انسانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، و از بین فرضیه های فرعی فرضیه سوم پژوهش رد و مابقی فرضیه ها تایید شدند.