سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداری، کرمانشاه، ا
رضا جامعی – دکترای حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
بابک جمشیدی نوید – دانشجوی دکترای حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری روی بهره وری نیروی انسانی بانک کشاورزی شعب غرب کشور با استفاده از روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانککشاورزی ایران می باشد که ۳۷۶ نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شده اند. در این راستا از متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری به عنوان متغیر مستقلو از مولفه های بهرهوری، چهار مولفهی وضعیت کاری، هزینه آموزش، ارتقای شغلی و عملکرد کارکنان که قابلیتسنجش بیشتری دارند به عنوان متغیر وابسته استفاده گردیده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساختهسرمایه فکری و بهره وری استفاده شد که روایی آن از طریق تحلیل عاملی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فکری ۷۵ % و برای پرسشنامه بهره وری ۸۳ % محاسبه گردید. با مطالعه ادبیات پژوهش پنج فرضیهی اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شد، و داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین اجزای سرمایه فکری و بهرهوری نیروی انسانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، و ازبین فرضیههای فرعی فرضیه سوم پژوهش رد و مابقی فرضیهها تایید شدند