سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نعمت اله بخشی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، تهران
مریم قره چایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، تهران
مهسا زرگریان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، تهران

چکیده:

امروزه بحث سبک سازی مصالح مصرفی در ساختمان یکی از عوامل مهم در زمینه کاهش بار مرده ساختمان و عملکرد بهتر سازه ها در زلزله است. در این مقاله به بررسی عوامل موثر در افزایش مقاومت فشاری، کاهش چگالی و نیز هزینه ی بتن سبک سازه ای با استفاده از سبک دانه لیکای سازه ای، پرداخته شده است. بدین منظور طرح اختلاط های متعددی در آزمایشگاه ساخته شد و پس از عمل آوری و خشک نمودن نمونه ها، مقاومت فشاری و چگالی آنها تعیین گردید. در این طرح ها تاثیر عوامل مختلف شامل درصد مناسب سنگدانه (شامل ماسه و لیکا)، مقدارمیکروسیلیس، پودر سنگ آهک و استفاده ترکیبی از آنها و مقدارمطلوب هر یک، بر روی مقاومت فشاری و چگالی و هزینه نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد افزایش ماسه باعث افزایش مقاومت فشاری و نیز افزایش چگالی شده، استفاده از لیکای ریز بین ۵ تا ۱۰درصد تاثیر مطلوب داشته و افزودن پودرسنگ آهک تاثیر خاصی بر مقاومت نداشته هرچند چسبندگی را افزایش می دهد.استفاده از میکروسیلیس نیز بین ۷ تا ۱۰ % باعث افزایش مقاومت میشود اگرچه مقادیر بیشتر تاثیر مطلوبی ندارد.