سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حمیده خاکسارآستانه – عضو هیئت علمی و پژوهشگران گروه پژوهشی اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی مشهد
مریم رسول زاده –
مریم حسن نژاد –

چکیده:

هدفگیری یارانه ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی از جمله سوخت و فراورده هاینفتی که بطور مستقیم بخش حمل و نقل درون و برون شهری را تحت تاثیر قرارمیدهد ضروری است دراین مطالعه به بررسی تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برخدمات اتوبوسرانی و پیش بینی بهای تمام شده این خدمات پرداخته شده است بدین منظور از روش الگوریتم ژنتیک و مدل تقاضا برای خدمات اتوبوسرانی استفاده شد. قیمت حاملهای انرژی نیز از مدل ARIMA برآورد گردید. نتایج پیش بینی خدمات اتوبوسرانی درنتیجه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حاکی از افزایش تقاضا به میزان متوسط سالانه ۸۸۱ درصد می باشد درحالت عدم تجهیز ناوگان بهای تمام شده خدمات اتوبوسرانی برطبق خوشبینانه ترین سناریو از ۳۲۴۰ ریال در سال اول تا ۶۵۹۳ ریا لدر سال پایانی و دربدبینانه ترین سناریو از ۳۴۷۲ ریال به ۷۶۰۸ ریال افزایش خواهد یافت با لحاظ کردن هزینه های تجزیه ناوگان متناسب با رشد تقاضای خدمات اتوبوسرانی بهای تمام شده خدمات برطبق سناریوی خوش بینانه از ۳۵۲۹ ریال در سال اول تا ۱۱۰۴۴ ریال در سال پایانی اجرای قانون افزایش می یابد و درسناریوی تورمی بدبینانه بهای تمام شده خدمات اتوبوسرانی از ۳۶۳۵ رایل به ۱۱۳۶۱ ریال افزایش خواهد یافت نتایج پیش بینی بهای تمام شده خدمات تاکسیرانی نشان داد که کرایه کارشناسی ۵ کیلومتر سفر با تاکسی پیکان درسال ۱۳۹۰ و درسناریوی خوش بیننه به ۵۷۳۱ ریال و در سناریوی بدبینانه به ۶۲۷۵ ریال خواهد رسید.