سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی پیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
سپیده نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

بنگاه های خصوصی کاراتر و با بهره وری بیشتر نسبت به سازمان های مشابه دربخش دولتی عمل می کنند این تحقیق با هدف ارزیابی و بررسی تاثیر اجرای هیات خصوصی سازی بربهره وری سازمانی درشرکت مخابرات استان آذربایجان غربی اجرا شده است از آنجایی که شرکت مخابرات آذربایجان غربی بعنوان یکی از شرکت های خصوصی سازی شده محسوب می شود بعنوان جامعه آماری این مطالعه انتخاب شده است روش تحقییق این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایش می باشد جامعه آماری مورد مطالعه و کارکنان شرکت مخابرات آذربایجان غربی بوده و جامعه نمونه ۲۸ نفر از مدیران عملیاتی این شرکت می باشند که سرشاری شده اند (N =n ) دراین تحقیق مولفه های اصلی بهره وری کارایی و اثربخشی دردودوره قبل و بعد از اجرای سیاست خصوصی سازی درقالب فرضیاتی مطابق با ادبیات موضوع به ازمون گذارده شده اند که پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها مشخص شد بهره وری سازمانی و مولفه های زیرمجموعه آن دردوره قبل از اجرای سیاست خصوصی سازی بیشتر از دوره بعد از اجرای سیاست خصوصی سازی می باشد.