سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ساسان شکری شکراب – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
قادر وظیفه دمیرچی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت برتوانمندسازی شغلی مدیران دبیرستانهای استان اردبیل انجام گرفته است برای این منظور آموزشی کوتاه مدت دردولت جمهوری اسلامی ایران در آموزش توجیهی عمومی شغلی و بهبود مدیریت دسته بندی گردیده است و براین اساس فرضیه هایی تدوین و مورد ارزیابی قرارگرفته است برای هریک از مولفه های آموزشهای ضمن خدمت براساس مطالعه اسناد متون مربوطه و مدارک و کسب نظر خبرگان شاخصهایی تعریف و براساس شاخصهای تعیین شده پرسشنامه ای با ۳۰ سوال تنظیم و پس از سنجش روایی و پایایی آن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در اختیار نمونه های آماری که حجم آن با استفاده از روش p 187 براورد شده است.