سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر محمدی نشلی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی
بابک بهشتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی شاد – کارشناس یارشد مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی

چکیده:

احتمال روزکاری نسبت روزهای قبل انجام کار به روزهای موجود درطول فصل کاری برای عملیات مورد نظر میب اشد مهمترین عامل محدود کننده برای عملیات برداشت برنج درمنطقه شمال بارندگی و رطوبت نسبی هوا می باشد احتمال روز کاری برای برداشت برنج درمزرعهموسسه تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران محاسبه گردید برای این منظور مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج با توجه به نوع و شکل زمین زراعی به چهارقسمت تقسیم شد و پس از تعیین خصوصیات خاک مزرعه و کسب داده های هواشناسی ۱۰ سال اخیر شهرستان آمل میانگین احتمال روزکاری این ۱۰ سال برای هر دوره یک هفته ای محاسبه گردید با استفاده از آزمون -t این اطلاعات با سطح اطمینان ۷۵ درصد و ۹۵درصد مورد بررسی قرارگرفت باتوجه به مطالعات انجام شده و بررسی منابع میزان ۱/۲۷ میلی متر بارندگی روزانه به عنوان حدمناسب بارندگی و میزان رطوبت ۸۰ درصد به عنوان حدمناسب و رطوبت نسبی هوا برای کار برداشت درنظر گرفته شد نتایج بدست آمده درموردمیزان رطوبت نشان میدهد که می بایست از کار برداشت شلتوک برنج ازسطح مزارع درساعات ابتدایی و پایانی روز که میزان رطوبت به میزان قابل ملاحظه ای بالا می رود جلوگیری نمود.