سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عظیم الله زارعی – کارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی
نینا پورابراهیمی – کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
هادی مرادی – استادیار دانشگاه سمنان
امین همتی – کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

چکیده:

امروزه رضایت شغلی کارکنان درسازمان های خدماتی نقش مهمی درتحقیق اهداف سازمان ها دارد شرکت های بیمه یکی ازا نواع سازمانهایی است که رضایت شغلی نقش بسیاری مهمی درآنها دارد تحقیقات پیشین نشان داده است رضایت شغلی سازمان ها تحت تاثیر رفتارهای خاصی از کارکنان تحت عنوان رفتارهای شهروندی قرارمیگیرد با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی درسازمان های خدماتی تحقیقات گسترده ای برروی اینگنه رفتارها و عوامل موثربربروز آن صورت گرفته است رفتارهای شهروندی خود تحت تاثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی سبک رهبری اعتمادسازمانی تعهدسازمانی و غیره قرارمیگیرند لذا دراین تحقیق با بررسی سابقه تحقیقات گذشته یک مدل مفهومی جهت تاثیر گذاری پنج بعد رفتارشهروندی سازمانی بررضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرارگرفت و این مدل را دردو شرکت بیمه اران و البرز بررسی نقش تعدیل گری نوع سازمان ازطریق پرسشنامه مورد سنجش و آزمون قرارگرفت روش تحقیق مورد استفاده دراین تحقیق توصیفی و ازنوع همبستگی مدل معادلات ساختاری بودها ست.