سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علیرضا منظری توکلی – استادیار دانشگاه آزاد کرمان
محبوبه رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

درعصرحاضر فعالیت های کارافرینانه به عنوان فرایند پویایی ایجاد ثروت و عامل موثردرتوسعه اقتصادی نقش مهمی را به عهده گرفته است بطوریکه کارافرینی مرکز ثقل کاروپیشرفت تلقی میشود امروزه بحث کارافرینی درسازمان ها مطرح است زیرا با ایجاد یک فرهنگ سازمانی همکاری متقابل را تشویق و به سازمان کمک می نماید پاسخگوی بهتر و سریعتر به بازار باشد داشتن ویژگیها و نگرشهای خاص درکارکنان می تواند سازمان ها را دارای خصوصیات و کیفیت های مطلوب نماید از این رو نیروی انسانی با ارزش ترین دارایی سازمان بوده و پشتوانه موفقیت سازمان است نیروی انسانی هرسازمانی دارای نیازهای متفاوتی است که درصورت رفع آنها و ایجاد انگیزه کافی استعداد و مهارت خود را درراستای اهداف سازمان به کار خواهد گرفت دراین مقاله ضمن بررسی عوامل مهم و موثردرکارافرینی و رضایت شغلی به نحوه تاثیر ابعاد رضایت شغلی برکارافرینی پرداخته میشود.