سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی روحی پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور شیراز
محسن جاجرمی زاده – استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور شیراز
ملیحه نیک کار – استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تایید ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی که شامل سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری می باشد بر مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب استان یزد و همچنین ارائه مدل در این زمینه است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان رسمی و غیر رسمی شرکت آب و فاضلاب استان یزد با مدرک دیپلم و بالاتر از آن تشکیل می دهد. با روش نمونه گیری تصادفی تعداد ۱۷۵ نفر از کارمندان بر اساس فرمول کوکران انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد و تحلیل عامل بر روی آنها صورت گرفت. از بین این نمونه، تعداد ۱۷۲ پرسشنامه تکمیل و تجزیه تحلیل شد. ابزار سنجش عبارتند از پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) و سرمایه فکری بنتیس (۱۹۹۷) دانش کویینک (۲۰۰۸) می باشد. میزان پایایی برای پرسشنامه مدیریت دانش ۹۴/۰ می باشد. روش پژوهش از نوع الگوی ساختاری؛ تحلیل مسیر می باشد. نتیجه تحلیل مسیر بیانگر این است که رابطه معنا داری بین ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی (سرمایه فکری و اجتماعی) برقرار است. بعد انسانی به عنوان مهمترین شاخص سرمایه فکری و بعد ساختاری به عنوان مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی در این مدل شناخته می شود.