سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم عباسپور – استادیارگروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز،
داود فرسادی زاده – استادیارگروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز،

چکیده:

در این تحقیق بررسی تجربی پرش هیدرولیکی در محدوده وسیع تری نسبت به محققین دیگر بر روی ۶ نوع بستر موج دار با شیب موج t/s مختلف انجام گرفت. شیب موج در محدوده ۰/۲۸۶تا ۰/۶۲۵ و عدد فرود در محدوده۳/۸تا ۸/۶ قرار داشت. تأثیر ارتفاع و طول موج بستر موج دار بر روی خصوصیات پرش هیدرولیکی در اعداد فرود مختلف با تحلیل موقعیت سطح آب ، تنش برشی بستر و استهلاک انرژی بررسی شد. پارامتر های بی بعد هیدرولیکی نیز به صورت تابعی از عدد فرود وابعاد بستر موج دار تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که عمق ثانویه، طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی و تنش برشی بر روی بسترهای موج دار تحت تاثیر عدد فرود جریان و ابعاد بستر بوده و تاثیرعدد فرود بیشتر از ابعاد بستر می باشد. همچنین نتایج تجربی با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی مدل سازی گردید. نتایج شبکه عصبی با مدل های رگرسیون خطی مقایسه شده است.