سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره جلالی بیدگلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
میلاد حامدجاهدی – کارشناس ارشد MBA ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
علی طالبی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

چکیده:

باتوجه به اهمیت حفظ و نگهداری پرسنل سازمان و به منظور حداکثر کردن رضایت کارکنان طی سالهای اخیر این مسأله، دغدغه و نگرانی اکثر سازمانهای کشور شده است. با افزایش فشارهای اقتصادی در ایران تمامی سازمانها را بر آن داشته است که بهره وری را افزایش دهند اما همیشه این افزایش در بهره وری با روشهای علمی همراه نبوده و نیستند. در اکثر مواقع مدیران فشار را بر نیروی انسانی جهت بالابردن بهروری افزایش می دهند. با این وجود شواهد متفاوتی از منابع مطالعاتی دانشگاهی حاکی از آن است که بسیاری از تلاش ها جهت افزایش بهروری از این طریق در دستیابی به اهداف خود دچار شکست شدهاند. یکی از دلایل شکست این سازمانها در دستیابی به اهدافشان تاثیرات منفی افزایش فشار بر روح و جسم کارکنان بوده است که باعث فرسودگی در کارکنان و کاهش در سطح تعهد آنها می شود که برآیند هر دو اینها کاهش بهرهوری در سازمان است. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بینآزردگی عاطفی و تعهد سازمانی میباشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک پاسارگاد در شهر تهران می باشد. به منظور بررسی فرضیات این پژوهش از رگرسیون خطی و آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که رابطهی معنی داری بین آزردگی عاطفی و تعهد سازمانی وجود دارد. همچنین نتایج بررسی برازش کلی مدل پژوهش نشان میدهند که مدل استفاده شده در این پژوهش مدل مناسبی برای بررسی رابطه ی بین آزردگی عاطفی و تعهد سازمانی میباشد.