سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود نادری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
امیر موسوی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
اسماعیل محمودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
زهرا ظهرابی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده:

آنتی‌بیوتیک‌های کانامایسین و سفوتاکسیم بطور معمول در آزمایش‌های انتقال ژن به گیاهان مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ کانامایسین برای انتخاب گیاهان تراریخت شده و سفوتاکسیم بمنظور کنترل رشد اگروباکتریوم بعد از عملیات انتقال ژن. بمنظور تعیین بهترین غلظت این دو آنتی‌بیوتیک در آزمایش انتقال ژن به ریزنمونه‌های کوتیلدونی گیاه طالبی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه کشت بافت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران اجرا گردید. نتایج نشان داد که غلظت ۵۰ میلی‌گرم در لیتر کانامایسین قادر بود از رشد گیاهان غیر تراریخت کاملا ممانعت کند. همچنین غلظت ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر سفوتاکسیم نه تنها رشد باکتری را کنترل کرد بلکه تاثیر مثبت و معنی داری بر ریشه زایی و شاخه زایی ریزنمونه‌هاداشت