سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیررضا صدرایی – کارشناس ارشد بالینی
فردوس فاطمی – کارشناس روانشناسی عمومی

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی اموزش گروهی به روش تحلیل متقابل بربهزیستی روانشناختی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهراصفهان که دارای علائم اختلالات روان تنی تشخیص داده شده بودند می باشد نمونه از طریق گزینش خوشه ای مراکز و سپس از بین زنان مراجعه کننده به این مراکز آنهایی که دارای تحصییلات حداقل دیپلم دارای سن ۴۰-۲۵ سال و متاهل و توسط مرکز با علائم اختلالات روان تنی شناسایی شده بودند ۱۶نفرا نتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه ازمایش و گواه تقسیم شدند ابتدا ازهردو گروه پیش ازمون بهزیستی روانشناختی ردیف گرفته شد سپس گروه ازمایش درطی ۶جلسه هفتگی ۱۸۰دقیقه ای با احتساب وقت استراحت تحت اموزش گروهی به روش تحلیل متقابل قرارگرفت سپس از رهردو گروه پس ازمون گرفته شد و داده ها با استفاده از ازمون T تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و نتایج اختلاف معناداری بین گروه ازمایش و گواه نشان داد .