سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اصغر حسنی یزدی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
امیر طباطبایی – کارشناس ارشد پرستاری

چکیده:

مواد غذایی نقش مهمی درزندگی و سلامت انسان دارد دراین میان اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی درجامعه نقش مهمی درسلامتی بهداشتی جامعه دارند اگر شرایط محیط فیزیکی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و آرایشی غیربهداشتی باشد احتمال بروز مسمومیت تحمل هزینه های درمان و گاهی مرگ وجود دارد بنابراین آموزش از مهمترین شاخصهای توسعه بوده و ارتباط مستقیم با فرهنگ و اقتصادجامعه دارد آموزش موثر از سه جنبه دانش نگرش و مهارت موجب تغییر رفتار یادگیرنده میشود این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کلاسهای آموزش اصناف برتغییر آگاهی و عملکرد بهداشتی متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر مشهد انجام گرفته است این مطالعه به روش نیمه تجربی انجام شده و درآن آگاهی و عملکرد تعداد ۴۰۰نفر از صنوف مختلف قبل و بعد از اآموزش مورد بررسی قرار گرفت از چک لیست فرم اصلاحیه ماده ۱۳ کتاب آموزشی آموزشگاه بهداشت اصناف و پرسشنامه طراحی شده شامل ۱۵ سوال استفاده گردید هر دوره آموزشی شامل ۴۰ نفر بود برنامه آموزشی هر دوره طی ۱۱ انجام گرفت قبل از شروع کلاس از کلیه شرکت کنندگان پیش آزمون بعمل آمده و پس ازگذراندن ۴۰ ساعت دوره آموزش پس ازمون گرفته شد.