سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروین منگلیان شهربابکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهربابک
جمیله فرخ زادیان – کارشناس ارشد پرستاری گرایش بهداشت

چکیده:

سرطان پستان شایعترین بدخیمی زنان در سراسر جهان میب اشد که درکشورهای درحال توسعه رو به افزایش است و طبق آمار میزان سرطان پستان در هرس ال ۱/۵ میلیون نفر در سال است که ۴۱۰۰۰ مورد آن به مرگ منتهی می شود سلیمانی ۱۳۸۵ ص ۵۸ لذا توجه به این مسئله بسیار مهم است که مرگز زنان مبتلا بعنوان همسر مادر و گاه سرپرست خانوار تاثیر منفی زیادی برانسجام خانواده دارد منتظری ۱۳۸۵ متاسفانه در کشور ما فرصتهای آموزشی در زمینه خود آزمایی پستان خیلی کم است و این عدم آگاهی باعث می شود که زنان مهارت کافی در کشف بموقع توده ها در پستان خود را نداشته باشند و یااینکه از انجام آن غفلت کنند حقیقی ۱۳۸۵ پژوهشگر به سبب موقعیت حرفه ای خود با تعداد زیادی از زنان مراجعه شده که بعلت عدم اطلاع از خود آزمایی پستان با درجات بالای سرطان پستان مراجعه نموده اند و همچنین با توجه به کاهش سن ابتلا درایران بر آن شد تا پژوهشی با هدف تعیین تاثیر اموزش خود آزمایی پستان را بر آگاهی و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ودرمانی شهر بابک انجام دهد.