سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن پرویزی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حبیب الله جوانمرد – استادیار، دانشکده مدریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ناصر آزاد – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

یکی از عمده ترین برنامه ریزی های سازمانی، برنامه ریزی منابع انسانی است. مهمترین عامل برای وجود برنامه ریزی منابع انسانی برنامه ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی و در نهایت بهسازی منابع انسانی است. هدف از این تحقیق بررسی نقش رویکردهای مدیریت منابع انسانی جهت انگیزش و آموزش کارگزان ساختمانی و بررسی تاثیر آن بر روی عملکرد آنها در صنعت ساختمان می باشد. روش تحقیق توصیفی کاربردی است و روش گردآوری اطلاعات میدانی و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از نرم افزار SPSS برای تحلیل آماری در روش آزمون میانگین استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده از کارگران آموزش دیده و ماهر باعث بالارفتن کیفیت ساخت می شود و همچنین در کاهش تاخیر در اجرای پروژه های ساختمانی موثر است. این تحقیق برخی از موانع آموزش و انگیزش کارگران ساختمانی را بررسی کرده و راه حل هایی را برای دولت سازمان ها ارائه می دهد.